KALKULATOR ZAKAT WANG SAHAM / BON


KALKULATOR ZAKAT WANG SAHAM / BON
?
RM
?


D. SAHAM / BON YANG DISIMPAN DALAM TEMPOH SETAHUN
JENIS SAHAM JUMLAH UNIT HARGA TERENDAH JUMLAH SAHAM
Saham/ Bon 1
RM
RM
Dividen Saham / Bon Yang Diterima
RM
Saham/ Bon 1
RM
RM
Dividen Saham / Bon Yang Diterima
RM
JUMLAH KESELURUHAN SAHAM / BON
RM


E. SAHAM YANG DIJUAL BELI DALAM TEMPOH SETAHUN
JENIS SAHAM MODAL BELIAN JUALAN SAHAM KEUNTUNGAN
Saham 1
RM
RM
RM
Saham 2
RM
RM
RM
Saham 3
RM
RM
RM
JUMLAH KESELURUHAN KEUNTUNGAN SAHAM
RM


JUMLAH ZAKAT SAHAM
RM
RM

RM