CETAK

KALKULATOR ZAKAT PENDAPATAN

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. KADAR NISAB TAHUNAN

Kadar Nisab Tahunan

:

RM  

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

%

 D. PENDAPATAN / HASIL (TAHUNAN)

Pendapatan Kasar (Bulanan)

:

RM X 12  =  RM 0.00

Pendapatan Kasar (Tahunan)

:

RM

Hasil Sewaan (Tahunan)

:

RM

JUMLAH PENDAPATAN / HASIL KASAR (TAHUNAN)

:

RM 0.00

 E. TOLAKAN YANG DIBENARKAN SYARAK (TAHUNAN)

Individu

:

RM 9000

Isteri

:

RM 4000 X   =   RM   0.00

Anak

:

RM 2000 X   =   RM   0.00

Pemberian Kepada Ibu / Bapa (Tetap secara bulanan)

:

RM  X 12   =   RM   0.00

Pemberian Kepada Ibu / Bapa(Secara Lump Sum)

:

RM 

Caruman KWSP / LTAT

:

RM  X 12   =   RM   0.00

Simpanan Di Tabung Haji(Tetap secara bulanan)

:

RM  X 12   =   RM   0.00

Simpanan Di Tabung Haji(Secara Lump Sum)

:

RM 

JUMLAH TOLAKAN DIBENARKAN TAHUNAN

:

RM 9,000.00


 F. PENDAPATAN BERSIH SELEPAS TOLAKAN

Pendapatan Bersih Selepas Tolakan

:

RM -9,000.00

 G. PENDAPATAN BERSIH YANG LAYAK DIZAKATKAN

Pendapatan Bersih Yang Layak Dizakatkan

:

RM 0.00

 H. JUMLAH ZAKAT PENDAPATAN

Jumlah Zakat Pendapatan

:

RM 0.00