CETAK

KALKULATOR ZAKAT PERNIAGAAN (Pengiraan Berdasarkan Modal Kerja)

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. KADAR NISAB TAHUNAN (RM)

Kadar Nisab

:

RM 

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

 %

 D. MODAL KERJA

Aset Semasa

:

RM 

(Tolak) Liabiliti Semasa

:

RM 

JUMLAH ASET (LIABILITI) SEMASA BERSIH SEBELUM PELARASAN

:

RM 0.00

 E. (TOLAK) PELARASAN ASET SEMASA

 Stok dan Inventori

Stok Kegunaan Sendiri

:

RM 

Stok Hapus/ Usang [Tidak diniagakan/ Tidak mampu terjual]

:

RM 

Stok Lambat Jual [Melebihi tempoh setahun]

:

RM 

Stok Bahan Mentah

:

RM 

Stok Separuh Siap

:

RM 

Lain-lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00


 Penghutang Perniagaan (Trade Debtors)

Hutang Ragu / Lapuk / Bad Debts [Diyakini Tidak Dapat Dikutip]

:

RM 

Kerja Dalam Proses / Work In Progress

:

RM 

Wang Tahanan / Retention Money

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00

 Penghutang Pelbagai (Others Debtors)

Prabayar / Bayaran Terdahulu / Sundry

:

RM 

Pendahuluan / Deposit

:

RM 

Hasil Sewa Belum Terima

:

RM 

Dividen Belum Terima

:

RM 

Hasil Terakru / Hasil Belum Terima

:

RM 

Hutang Daripada Pengarah / Akaun Pengarah

:

RM 

Hutang Daripada Induk, Anak Syarikat, Subsidiari / Berkaitan

:

RM 

Pelbagai Penghutang

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00

 Simpanan / Deposit Tetap

Simpanan / Deposit Tetap Bercagar [Tertakluk Kepada Jumlah Diguna]

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00

 Baki Di Bank dan Tunai Di Tangan

Faedah / Dividen Tidak Patuh Syariah

:

RM 

Hasil Hibah / Dividen Telah Zakat

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00


 Lain-Lain (Others)

Cukai Boleh Tuntut / Tax Recoverable

:

RM 

Kumpulan Wang Kebajikan Ahli [Dana Kebajikan]

:

RM 

Kumpulan Wang Kebajikan Am [Dana Kebajikan]

:

RM 

Kumpulan Wang Biasiswa / Pendidikan [Dana Kebajikan]

:

RM 

Tabung Persaraan

:

RM 

Tabung Qardatul Hasan / Staff Revolving Credt [Amaun Belum Guna]

:

RM 

Skim Kredit Belum Terima

:

RM 

Kumpulan Wang Khairat Kematian

:

RM 

Pinjaman Usahawan

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00

JUMLAH PELARASAN ASET SEMASA

:

RM 0.00

 F. (TAMBAH) PELARASAN LIABILITI SEMASA

 Pemiutang Perniagaan (Trade Creditors)

Hutang Lama [Hutang Tidak Dibayar Melebihi Tempoh Setahun]

:

RM 

Kerja Dalam Proses / Work In Progress

:

RM 

Wang Tahanan / Retention Money

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

Pemuitang Pelbagai (Other Creditors)

:

RM 

Bayaran Terakru / Belanja Terakru / Akruan [Melebihi Setahun]

:

RM 

Pelbagai Deposit Diterima [Terimaan Daripada Pihak Lain]

:

RM 

Hutang Kepada Pengarah / Akaun Pengarah

:

RM 

Hutang Kepada Induk / Anak Syarikat / Subsidiari / Berkaitan

:

RM 

Pinjaman Dari Pihak Lain

:

RM 

Pelbagai Pemuitang

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00


 Overdraf Bank / Bank Overdraft

Nilai Penggunaan Overdraf

:

RM 

 Percukaian / Taxation

Tunggakan Bayaran Cukai

:

RM 

 Pemiutang Sewa Beli (Hire Purchase Creditors)

Nilai Hutang @ Ansuran Bayaran 12 Bulan Yang Akan Datang

:

RM 

 Pinjaman Berjangka / Term Loan

Nilai Hutang @ Ansuran Bayaran 12 Bulan Yang Akan Datang

:

RM 

 Lain-Lain (Others)

Dividen Belum Bayar [Perlu Zakat Dahulu]

:

RM 

Dividen Interim [Perlu Zakat Dahulu]

:

RM 

Honorarium Belum Bayar [Perlu Zakat Dahulu]

:

RM 

Lain-Lain (Nyatakan)

:

RM 

JUMLAH

:

RM 0.00

JUMLAH PELARASAN LIABILITI SEMASA

:

RM 0.00

 JUMLAH ZAKAT PERNIAGAAN

NILAI ASET (LIABILITI) SEMASA SELEPAS PELARASAN

:

RM 0.00

NILAI ASET (LIABILITI) SEMASA YANG WAJIB DIZAKATKAN

:

RM 0.00

PERATUSAN PEMILIKAN SAHAM MUSLIM

:

100 %

 G. JUMLAH ZAKAT PERNIAGAAN

Jumlah Zakat Perniagaan

:

RM 0.00