CETAK

KALKULATOR ZAKAT PERNIAGAAN
(PENGIRAAN TANPA PENYATA KEWANGAN)

 A. TAHUN HAUL

Tahun Haul

:


 B. KADAR NISAB TAHUNAN (RM)

Kadar Nisab

:

RM 

 C. KADAR ZAKAT

Kadar Zakat

:

 %

 D. HASIL JUALAN / PEROLEHAN

Hasil Jualan / Perolehan (Setahun)

:

RM  

JUMLAH HASIL / JUALAN PEROLEHAN (TAHUNAN)

:

RM  

 E. (TOLAK) BELANJA / KOS

Kos Perniagaan / Belanja (Setahun)

:

RM  

JUMLAH TOLAKAN BELANJA / KOS (TAHUNAN)

:

RM  

 G. JUMLAH ZAKAT PERNIAGAAN

HASIL SELEPAS TOLAKAN

:

RM 0.00

HASIL BERSIH YANG WAJIB DIZAKATKAN

:

RM 0.00

JUMLAH ZAKAT PERNIAGAAN

:

RM 0.00