KALKULATOR ZAKAT

KALKULATOR ZAKAT PERNIAGAAN

(PENGIRAAN BERDASARKAN MODAL KERJA)

KALKULATOR ZAKAT PERNIAGAAN (Pengiraan Berdasarkan Modal Kerja)
?
RM
?


D. MODAL KERJA
RM


RM


RM


E. (TOLAK) PELARASAN ASET SEMASA
Stok dan Inventori
Stok Kegunaan Sendiri
RM
Stok Hapus/ Usang [Tidak diniagakan/ Tidak mampu terjual]
RM
Stok Lambat Jual [Melebihi tempoh setahun]
RM
Stok Bahan Mentah
RM
Stok Separuh Siap
RM
Lain-lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
Penghutang Perniagaan (Trade Debtors)
Hutang Ragu / Lapuk / Bad Debts [Diyakini Tidak Dapat Dikutip]
RM
Kerja Dalam Proses / Work In Progress
RM
Wang Tahanan / Retention Money
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
Penghutang Pelbagai (Others Debtors)
Prabayar / Bayaran Terdahulu / Sundry
RM
Pendahuluan / Deposit
RM
Hasil Sewa Belum Terima
RM
Dividen Belum Terima
RM
Hasil Terakru / Hasil Belum Terima
RM
Hutang Daripada Pengarah / Akaun Pengarah
RM
Hutang Daripada Induk, Anak Syarikat, Subsidiari / Berkaitan
RM
Pelbagai Penghutang
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
Simpanan / Deposit Tetap
Simpanan / Deposit Tetap Bercagar [Tertakluk Kepada Jumlah Diguna]
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
Baki Di Bank dan Tunai Di Tangan
Faedah / Dividen Tidak Patuh Syariah
RM
Hasil Hibah / Dividen Telah Zakat
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
Lain-Lain (Others)
Cukai Boleh Tuntut / Tax Recoverable
RM
Kumpulan Wang Kebajikan Ahli [Dana Kebajikan]
RM
Kumpulan Wang Kebajikan Am [Dana Kebajikan]
RM
Kumpulan Wang Biasiswa / Pendidikan [Dana Kebajikan]
RM
Tabung Persaraan
RM
Tabung Qardatul Hasan / Staff Revolving Credt [Amaun Belum Guna]
RM
Skim Kredit Belum Terima
RM
Kumpulan Wang Khairat Kematian
RM
Pinjaman Usahawan
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
JUMLAH PELARASAN ASET SEMASA
RM


F. (TAMBAH) PELARASAN LIABILITI SEMASA
Pemiutang Perniagaan (Trade Creditors)
Hutang Lama [Hutang Tidak Dibayar Melebihi Tempoh Setahun]
RM
Kerja Dalam Proses / Work In Progress
RM
Wang Tahanan / Retention Money
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
Pemuitang Pelbagai (Other Creditors)
RM
Bayaran Terakru / Belanja Terakru / Akruan [Melebihi Setahun]
RM
Pelbagai Deposit Diterima [Terimaan Daripada Pihak Lain]
RM
Hutang Kepada Pengarah / Akaun Pengarah
RM
Hutang Kepada Induk / Anak Syarikat / Subsidiari / Berkaitan
RM
Pinjaman Dari Pihak Lain
RM
Pelbagai Pemuitang
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
Overdraf Bank / Bank Overdraft
Nilai Penggunaan Overdraf
RM
Percukaian / Taxation
Tunggakan Bayaran Cukai
RM
Pemiutang Sewa Beli (Hire Purchase Creditors)
Nilai Hutang @ Ansuran Bayaran 12 Bulan Yang Akan Datang
RM
Pinjaman Berjangka / Term Loan
Nilai Hutang @ Ansuran Bayaran 12 Bulan Yang Akan Datang
RM
Lain-Lain (Others)
Dividen Belum Bayar [Perlu Zakat Dahulu]
RM
Dividen Interim [Perlu Zakat Dahulu]
RM
Honorarium Belum Bayar [Perlu Zakat Dahulu]
RM
Lain-Lain (Nyatakan)
RM
JUMLAH
RM
JUMLAH PELARASAN LIABILITI SEMASA
RM

JUMLAH ZAKAT PERNIAGAAN
RM
RM

RM

KALKULATOR ZAKAT PERNIAGAAN

(PENGIRAAN TANPA PENYATA KEWANGAN)

KALKULATOR ZAKAT PERNIAGAAN (Pengiraan Tanpa Penyata Kewangan)
?
RM
?


D. HASIL JUALAN / PEROLEHAN
RM


RM


E. (TOLAK) BELANJA / KOS
RM


RM


JUMLAH ZAKAT PERNIAGAAN
RM
RM

RM